phong thủy mang lại điều tốt lành

Phong thủy phòng ngủ – hướng cấm kỵ để kê giường ngủ của 12 con giáp

  Tuổi chuột có địa chi là Tý, Tuổi trâu có địa chi là Sửu; Tuổi cọp có địa chi